0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

TDO - Typový diagram odberu

Typový diagram odberu je postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov elektriny za rok, na základe ktorého sa určuje množstvo odberu elektriny odberateľmi elektriny s meraním typu C. Slúžia ako náhradná metóda pre určenie denného diagramu odberu, ktorý je potrebný pre zúčtovanie odchýlok. Táto metóda sa používa pre odberné miesta bez priebehového merania.

Normalizovaný typový diagram odberu je 8 760 relatívnych hodnôt priemerných hodinových odberov v roku, podelených hodnotou ročného maxima z priemerných hodinových odberov určených z meraných vzoriek.

Podmienky priradenia TDO

PDS priradí odbernému miestu odberateľa elektriny typový diagram odberu zvyčajne podľa typu tarify alebo charakteru a priebehu spotreby elektriny

Priradenie TDO

Trieda TDO Segment Charakter produktu Trarifný produkt od 1. januára 2017 Trarifný produkt do 31. decembra 2016
TDO1 podnikatelia jednotarifné produkty C1-N C1, C2, C3
TDO2 podnikatelia dvojtarifné produkty - akumulačný ohrev a kúrenie, hybridné vykurovanie C2-N C4, C5, C6
TDO3 podnikatelia dvojtarifné produkty - priamovýhrevné vykurovanie, tepelné čerpadlo C3-N C7, C8
TDO4 domácnosti jednotarifné produkty C1-N D1, D2
TDO5 domácnosti dvojtarifné produkty - vrátane s akumulačným vykurovaním a ohrevom TUV C2-N D3, D4
TDO5 domácnosti dvojtarifné produkty - vrátane s akumulačným vykurovaním a ohrevom TUV C4-N D7
TDO5 domácnosti dvojtarifné produkty - vrátane s akumulačným vykurovaním a ohrevom TUV C5-N D8
TDO6 domácnosti dvojtarifné produkty - priamovýhrevné vykurovanie, tepelné čerpadlo C3-N D5, D6
TDO8 podnikatelia verejné osvetlenie C7-N C10

Dokumenty a súbory na stiahnutie

Aktuálne platné

Archív