0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Životné prostredie a BOZP

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., v roku 2012 vykonala environmentálne preskúmanie a interné audity na pracoviskách pre posúdenie svojho environmentálneho správania podľa normy STN EN ISO 14 001. Vrcholový manažment spoločnosti sa zaviazal zaistiť dostupnosť všetkých potrebných zdrojov pre vypracovanie, zavedenie, trvalý rozvoj a zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva podľa tejto normy a zároveň vytvoriť podmienky pre plnenie príslušných legislatívnych požiadaviek a predpisov.

Spoločnosť prijala v roku 2012 Environmentálnu politiku, ktorá je aktuálna a stanovuje zodpovedný prístup spoločnosti pri ochrane životného prostredia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

 

 

Vrcholový manažment spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., sa týmto zaväzuje, že zaistí dostupnosť všetkých potrebných zdrojov pre trvalý rozvoj a zlepšovanie integrovaného systému manažérstva spoločnosti pre oblasť kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnení príslušných legislatívnych požiadaviek a predpisov.