0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Pripojte sa

V prvom kroku Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) podstatne znížil počet dokumentov, potrebných pre pripojenie odberateľa k distribučnej sústave. Žiadateľ predloží vzťah k majetku, ktorý je predmetom pripojenia a žiadosť s uvedeným požadovaným výkonom. Odbúrali sa dokumenty, ktoré predkladá iným orgánom štátnej správy ako stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie... Zrušili sme dočasné odbery, takže zákazník si môže vybrať ktorýkoľvek produkt z ponuky spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (SSE-D, a.s.)

Navrhli sme zjednodušený formulár žiadosti o pripojenie, aby nenastal problém pri jeho vypĺňaní. Na zadnej strane formuláru je zoznam dokumentov, potrebných pre jednotlivé úkony.

Tento formulár v jednom prípade slúži aj ako časť pripojovacej zmluvy a to vtedy keď žiadateľ o ňu požiada (jednoduchým zaškrtnutím) a po zaslaní vyjadrenia SSE-D, a. s. zaplatí pripojovací poplatok. Tento spôsob uzatvárania pripojovacej zmluvy podstatne skráti čas pripojenia a zjednoduší celý proces uzatvorenia tejto zákonom predpísanej zmluvy.

Žiadateľ (občan, podnikateľ, úrad...) môže o pripojenie požiadať len písomnou formou prostredníctvom vyššie uvedeného formuláru, ktorý môže byť zaslaný poštou na adresu spoločnosti, alebo osobne odovzdaný v podateľni v sídle spoločnosti.

Vzhľadom na to, že sa vo väčšine prípadov jedná o technický problém, zamestnanci PDS spätne kontaktujú žiadateľa, prípadne príslušný stavebný úrad. Po analýze procesu nové pripojenie sme práve v tomto kroku identifikovali najviac problémov na oboch stranách a aj najväčšie časové zdržanie. Preto v ďalšom kroku PDS navrhuje spoluprácu jednotlivým mikroregiónom pomocou projektu "Prevádzkovateľ distribučnej sústavy pre rozvoj regiónov".

Postup riešenia distribučných žiadostí platný od 1. januára 2017