0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Odberatelia elektriny

Odberateľmi elektriny môžu byť fyzické osoby (domácnosti) alebo právnické osoby (firmy a podnikatelia).
Fyzické osoby nakupujú elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti a nevyužívajú ju na podnikateľskú činnosť.
Právnické osoby sú osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť ako aj fyzická osoba - podnikateľ, prípadne iné právnické osoby (obce a mestá, združenia, vyššie územné celky a pod.)

Oznámenie o zriadení telefónnej linky pre nahlásenie odpočtu pri zmene dodávateľa elektriny

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 27. novembra 2017 umožňuje koncovým odberateľom elektriny alebo ním splnomocneným dodávateľom elektriny vzájomné odsúhlasenie stavu elektromera pri zmene dodávateľa elektriny. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., umožňuje od 27. novembra 2017 pre zmenu dodávateľa elektriny koncovým odberateľom elektriny alebo ním splnomocneným dodávateľom elektriny, nahlásenie stavu elektromera na  vzájomné odsúhlasenie. Odčítaný stav elektromera je možné nahlásiť prostredníctvom bezplatnej zákazníckej linky 0800 159 150 v pracovných dňoch od 25. dňa mesiaca do 4. dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola schválená zmena dodávateľa v čase od 8:00 – 17:00 hod. a v ostatných pracovných dňoch od 8:00  – 15:00 hod. Pred odovzdaním stavu elektromera, ktorý nesmie byť odčítaný viac ako 5 dní pred jeho nahlásením si pripravte nasledovné identifikačné údaje: 
  • Výrobné číslo elektromera
  • EIC kód (vzor - 24ZSSxxxxxxxxxxx) alebo číslo odberného miesta
  • Stav elektromera
  • Dátum odčítania stavu elektromera 

Uvedená telefónna linka je zriadená výlučne pre nahlásenie a vzájomné odsúhlasenie stavu elektromera pri zmene dodávateľa elektrickej energie. Na uvedenej linke nie je možné poskytnúť iné informácie.  Preto prosíme všetkých odberateľov, aby využívali uvedenú linku len pre daný účel.

Postup riešenia distribučných žiadostí platný od 1. januára 2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1. januára 2017 vstúpil do platnosti nový postup riešenia distribučných žiadostí. Viac informácií tu.