0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

FAQ

Pracovníci spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., namontovali na mojom odbernom mieste inteligentný merací systém (IMS), čo to pre mňa znamená?

IMS poskytuje základný nástroj koncovým odberateľom, aby si sledovali svoju spotrebu a v prípade, že nájdu v odberovom režime priestor, môžu sa zamerať na úspory. Očakávaným prínosom pre zákazníkov je viac informácií o spotrebe na svojom odbernom mieste a možnosť racionalizácie spotreby na základe týchto informácií. Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z inteligentného meracieho systému o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa. Vďaka inteligentným meračom je oveľa ľahšie sledovať nielen to, koľko elektrickej energie míňame, výhodou je tiež, že informácie sa dajú rozmeniť na drobné a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky domácnosti.

Viac informácií nájdete tu.

Ako môžem pripojiť nové odberné miesto?

Nové pripojenie odberného miesta pozostáva z nasledovných krokov:

  • Vyplnenú Žiadosť pre zákazníkov (nachádza sa v sekcii Domácnosti alebo Firmy a organizácie – Dokumenty na stiahnutie) je potrebné zaslať na našu korešpondenčnú adresu: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. Pokiaľ je Žiadosť kompletná, vrátane všetkých príloh, ktoré sú v Žiadosti uvedené, zašle SSE-D, a.s., do 30 kalendárnych dní Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia, kde je určený bod pripojenia, odkiaľ bude dané odberné miesto napojené k distribučnej sústave.
  • Zo strany odberateľa je potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) od NN prípojky podľa predošlého Vyjadrenia k bodu pripojenia. Pozor: Projektovú dokumentáciu je možné si dať zhotoviť až po obdržaní vyjadrenia SSE-D, a.s. a to podľa podmienok stanovených vo vyjadrení. Ak bola PD vyhotovená skôr, môže sa stať, že nebude zodpovedať technickým požiadavkám a musela by byť prepracovaná. Toto vyjadrenie slúži súčasne aj ako vyjadrenie k územnému rozhodnutiu, resp. stavebnému povoleniu pri splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (ďalej SSE-D)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk. SSE-D od 1.1.2017 nepožaduje predkladanie projektovej dokumentácie od prípojky, t.j. od elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača, na odsúhlasenie. Zákazník je povinný si danú projektovú dokumentáciu vyhotoviť v súlade s podmienkami pripojenia definovanými vo vyjadreniach SSE-D viažúcich sa k jeho žiadosti a predložiť ich v prípade potreby príslušnému stavebnému úradu v zmysle platného stavebného zákona. 
  • Následne je potrebné si požiadať o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy. V Zmluve o pripojení bude mať žiadateľ uvedený termín pripojenia k distribučnej sústave. (Zmluva o pripojení sa posiela žiadateľovi bez nutnosti vrátiť ju späť podpísanú, nakoľko odberateľ uhradením pripojovacieho poplatku preukazuje súhlas s jej znením).

K žiadosti o nové pripojenie nie je potrebné prikladať list vlastníctva od dotknutej nehnuteľnosti, nakoľko od 1.1.2017 je preukazovanie vlastníckeho vzťahu riešené už len podpísaným vyhlásením zákazníka priamo vo formulári, prostredníctvom ktorého odberateľ žiada o uzatvorenie Zmluvy o pripojení.

  • Pripojovací poplatok je potrebné uhradiť podľa pokynov v Zmluve o pripojení (najneskôr do určenej lehoty splatnosti, v prípade nedodržanie lehoty splatnosti pripojovacieho poplatku sa považuje daná žiadosť v súlade s platnou legislatívou za anulovanú a odberateľ musí predložiť novú žiadosť o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.). Za úhradu pripojovacieho poplatku sa považuje pripísanie pripojovacieho poplatku na účet SSE-D, a.s.
  • Príprava elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača zo strany odberateľa priamo na odbernom mieste podľa projektovej dokumentácie spracovanej v súlade s podmienkami definovanými v predošlých vyjadreniach viažúcich sa k uvedenej žiadosti – je možné riešiť paralelne so Zmluvou o pripojení.
  • V ďalšom kroku treba požiadať v SSE-D o vybudovanie prípojky a pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave v súlade s podmienkami pripojenia definovanými vo vyjadrení k bodu a podmienkam pripojenia a v Zmluve o pripojení.
  • Odberateľ preukazuje splnenie podmienok pripojenia a pripravenosť odberného miesta na pripojenie formou „Čestného prehlásenia žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSE-D" (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach www.sse-d.sk,  a ku ktorému zašle SSE-D potvrdenie o prijatí. Týmto spôsobom odberateľ preukazuje aj splnenie podmienok pre priznanie sadzby pre elektrické vykurovanie v zmysle platného cenníka v čase podania žiadosti. 
  • Montáž elektromera realizuje SSE-D prostredníctvom požiadavky od zákazníkom vybratého dodávateľa elektriny*, s ktorým odberateľ po uzatvorení Zmluvy o pripojení, úhrade pripojovacích poplatkov , splnení podmienok pripojenia a potvrdení prijatia Čestného prehlásenia uzatvoril Zmluvu o združenej dodávke elektriny, v ktorej sú dohodnuté jednotlivé náležitosti ako napr. sadzba, výška záloh, spôsob platby atď. Následne dodávateľ pošle do SSE-D požiadavku na montáž elektromera, pričom SSE-D v zmysle platnej legislatívy zaistí do 5 pracovných dní od požadovaného termínu pripojenia montáž elektromera na danom odbernom mieste. 

* Dodávateľom elektriny môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny.

  • Po vyriešení požiadavky na montáž elektromera je odberné miesto plne funkčné pre odber elektriny.

Ako môžem skrátiť dobu pripojenia nového pripojenia?

Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii Chcem sa pripojiť.

Bývam v rodinnom dome a idem vykonávať jeho rekonštrukciu v rámci ktorej budem upravovať aj elektrickú prípojku. Ako mám postupovať?

Vyplnenú Žiadosť pre zákazníkov, ktorá sa nachádza v sekcii Dokumenty na stiahnutie

Domácnosti   formulár

 alebo

Firmy a organizácie   formulár

so zaškrtnutou možnosťou „Vyjadrenie k rekonštrukcii existujúceho Energetického zariadenia (NN prípojka a pod.)“ spolu so všetkými povinnými prílohami, ktoré sú uvedené v Žiadosti na druhej strane, je potrebné zaslať na našu korešpondenčnú adresu: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

Pokiaľ je Žiadosť kompletná, zašle SSE-D, a.s. najneskôr do 30 kalendárnych dní Vyjadrenie k rekonštrukcii existujúceho Energetického zariadenia. Ďalej je potrebné postupovať v zmysle vystaveného Vyjadrenia SSE-D, a.s.

Chcem zistiť či sa v danej lokalite nachádza energetické zariadenie v majetku spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Vyplnenú Žiadosť pre zákazníkov (nachádza sa v sekcii Domácnosti alebo Firmy a organizácie – Dokumenty na stiahnutie) so zaškrtnutou možnosťou „Vyjadrenie k existencii Energetických zariadení v majetku spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.“, spolu so všetkými povinnými prílohami, ktoré sú uvedené v Žiadosti na druhej strane, je potrebné zaslať na našu korešpondenčnú adresu: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

Pokiaľ je Žiadosť kompletná, zašle SSE-D, a.s. najneskôr do 30 kalendárnych dní Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Ako si môžem skontrolovať stav elektromera?

Návody na to ako si môžete jednoducho skontrolovať elektromer (podľa typu elektromera) nájdete tu: domácnosti, firmy a organizácie. 

Ako môžem nahlásiť stav elektromera?

V prípade, že pri plánovanom odpočte spotreby elektriny nebol nikto prítomný na adrese odberného miesta alebo nebolo možné vykonať odpočet z dôvodu neprístupnosti určeného meradla, môžete nahlásiť stav elektromera pomocou odpočtovej kartičky, ktorú zanechal pracovník vykonávajúci odpočet. Odpočtovú kartičku zašlite na našu korešpondenčnú adresu: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, alebo môžete stav spotreby na elektromere nahlásiť prostredníctvom telefónu na kontaktnej telefónnej linke: 0850 166 007, v pracovných dňoch od 8:00 - 15:00 hod. Pred volaním si prosím skontrolujte a pripravte potrebné údaje o odbernom mieste (číslo elektromera, číslo odberného miesta), môžete tak skrátiť dobu potrebnú k identifikácii a uľahčiť tým vzájomnú komunikáciu.  

Viac informácií nájdete tu: domácnosti, firmy a organizácie 

Kde môžem nahlásiť poruchu elektromera?

Poruchu elektromera môžete nahlásiť na poruchovej linke spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.: 0800 159 000 (non-stop). 

Čo mám robiť ak mám pochybnosti o správnosti merania určeného meradla?

Ak má odberateľ alebo dodávateľ pochybnosti o správnosti merania údajov o dodávke elektriny určeným meradlom (elektromerom) alebo odberateľ zistí chybu na určenom meradle, má právo požiadať o preskúšanie určeného meradla. Úhradu nákladov na preskúšanie určeného meradla hradí prevádzkovateľ distribučnej sústavy len v prípade, ak sa potvrdí chyba na určenom meradle. V opačnom prípade náklady na preskúšanie hradí ten, kto o preskúšanie požiadal.

O preskúšanie elektromera môžete požiadať vyplnením tlačiva:

.

a jeho zaslaním na našu korešpondenčnú adresu: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, alebo na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk

Ako mám požiadať o zaradenie medzi Zraniteľných odberateľov?

Zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti pri uzatváraní zmluvy o združenej dodávke elektriny oznámi a preukáže svojmu dodávateľovi elektriny, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo že je ťažko zdravotne postihnutý a bude elektrinu využívať na vykurovanie. Túto informáciu môže zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti oznámiť aj priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na adresu Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

Bližšie informácie a tlačivo nájdete tu.

Kde je možné získať informácie o plánovaných odstávkach elektriny?

Informácie o plánovaných odstávkach môžete získať pomocou našej aplikácie Plánované odstávky, kde je potrebné zadať aspoň jeden z identifikačných údajov (EIC kód, číslo odberného miesta, obec, ulica).

V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z., § 31 písm. t), má Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., povinnosť oznámiť odberateľom začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, miestne obvyklým spôsobom a na svojom webovom sídle a to najmenej 15 dní pred plánovaným začatím. 

Môžu zamestnanci SSE-D, a.s., vyberať od odberateľov peniaze v hotovosti?

Poverení pracovníci nevykonávajú žiadne aktivity spojené s fakturáciou distribúcie a dodávky elektriny. Neuskutočňujú žiadne finančné transakcie.